Results for Class 274

Charollais Shearling Ewe

Class No: 274